Vt8 parantaminen Kokkolan kohdalla, tiesuunnitelman laatiminen loppusuoralla

30.6.2022 10:00:00 | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Kokkolan kohdalle alkuvuodesta 2021. Suunnitelma on valmistumassa syksyllä 2022, mutta sitä ennen on vielä mahdollisuus antaa palautetta. Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa.


Suunnitelma on valmistumassa syksyllä 2022, mutta sitä ennen on vielä mahdollisuus antaa palautetta.
Nykytilanne
Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T kattavaa verkkoa. Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta maantielle 756 kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekuljetuksista. Nykytilanteessa valtatien pitkämatkaisen liikenteen ja satamaan suuntautuvan liikenteen sujuvuus ja matka-aikojen ennustettavuus on heikentynyt. Pääliittymien toimivuusongelmat heijastuvat myös valtatien 8 liikenneturvallisuuteen, joka on keskimääräistä heikompi verrattuna muihin vastaaviin pääteihin. Suunnittelualueella on myös asuinrakennuksia liikennemelualueella.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat
Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja suunnitelma valmistuu vuoden 2022 syksyllä.

Tiesuunnitelman sisältö
Tiesuunnitelman suunnittelualue rajautuu valtatiellä 8 lännessä Kirkkolehdon kiertoliittymän etelä- ja länsipuolelle ja pohjoisessa valtatien 28 liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä 8 on noin 13 kilometriä.

Perusratkaisussa valtatie 8 rakennetaan Kokkolan keskustan kohdalla nelikaistaiseksi kaksiajorataiseksi tieksi ja sen liittymiä parannetaan. Valtatien 13 eritasoliittymän ja valtatien 28 liittymän välillä nykyinen valtatien poikkileikkaus säilyy ennallaan ja parantamistoimenpiteet keskittyvät liittymiin sekä yksityistiejärjestelyihin. Valtatien 28 liittymään toteutetaan eritasoliittymä.

Lisäksi toteutetaan asutuksen kohdalle meluntorjuntaa paikoissa, joissa tehdään toimenpiteitä valtatielle 8. Samanaikaisesti tiesuunnitelman laatimisen kanssa Kokkolan kaupunki on suunnitellut alustavasti meluntorjunnan ratkaisuja Junnilan alueelle sekä valtatielle 8 Perhojoen ja Rimmintien väliselle alueelle.

Pitkän aikavälin suunnitelmana varaudutaan Kokkolan ohikulkutiehen. Tiesuunnitelman toimenpiteillä kehitetään nykyisiä väyliä sekä pitkämatkaisen että taajaman sisäisen liikenteen näkökulmasta nyt kun ohikulkutien rakentaminen ei ole vielä ajankohtaista. Nykyisen valtatien parantamisella turvataan nykyisen valtatien sekä siihen liittyvän maankäytön toimintaedellytykset ohikulkutien toteuttamiseen saakka ja sen jälkeenkin, jolloin nykyinen tie palvelee paikallista liikennettä.

Suunnitelmaa kehitetään yhdessä
Hankkeesta on pidetty yleisötilaisuus 4.11.2021 Kokkolan kaupungintalolla. Saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun perusteella muokattu suunnitelmaluonnos on tutustuttavissa Louhi-karttapalautejärjestelmässä, jossa palautteen antaminen on mahdollista myös sähköisesti. Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi vapaasti katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Tiesuunnitelmaluonnoksessa on esillä myös meluntorjunnan ratkaisut. Karttapalvelusta voi myös ladata suunnitelmaluonnokset pdf-muodossa.

https://vt8-kokkola-ts.sitowise.com/